انسان شناسی
دین پژوهی
قالب وبلاگ

سازمان آموزش وپرورش استان قزوین

واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

برنامه پنج ساله

واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ازسال 84تاسال 88

برنامه ریزي و سازماندهی کارها از قبل

باعث پیشرفت ناگهانی کیفیت عملکرد شما می شود

نام برنامھ:

محورهاي کلی برنامه 5 ساله واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

( ( ازسال 84تاسال 88

تھیھ وتدوین:

قاسم ظریفی “کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ”

فھرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

مقدمه 2

تهدیدهاي توسعه نظام بازرسی و پاسخگویی به شکایات 3

محدودیت هاي توسعه نظام بازرسی و پاسخگویی به شکایات 4

فرصت هاي توسعه نظام بازرسی و پاسخگویی به شکایات 4

قابلیت هاي توسعه نظام بازرسی و پاسخگویی به شکایات 5

فصلدوم :

الزامات و اقدامات مورد نیاز جهت تحقق اهداف توسعه نظام ... 7

فصلسوم :

اهداف کلی برنامه 5ساله 7

« برنامه ریزي »

مستلزم تشخیص واقعی

فرصت ها و موقعیت هاست

فصلاول

تهدید ها ومحدویت ها،فرصت ها وقابلیت هاي

توسعه نظام بازرسی ، ارزیابی عملکرد

وپاسخگویی به شکایات

الفتهدیدها :

1 پیشرفت هاي شگرف وروزافزون در حوزه هاي مختلف علوم بشري وتأثیرآن درتربیت دینی وهویت ملی ونقش

خانوادهوپیدایش نیازهاي مهارتی جدید شغلی وشهروندي مبتنی برفناوري اطلاعات وارتباطات.

2 پیشرفت سریع و روزافزون علم مدیریت ،فرسوده شدن سریع دانش وعدم تغییر در محتواي روشهاي نظارتی

وپاسخگوییوتوانایی هاي مهارتی نیروهاي شاغل در این حوزه.

3 گسترش امکانات ارتباطی در جامعه وتأثیر پذیري نامطلوب محیط هاي آموزشی از فرهنگ هاي مخرب ووارداتی.

4 عدم تناسب مهارت هاي حرفه اي نیروهاي شاغل در مجموعه بازرسی با نیازهاي شغلی آنان.

5 عدم توجه وباوردر مدیران ارشد نسبتبه اهمیت موضوع نظارت وبازرسی وعدم سرمایه گذاري کافی.

6 تنزل اداره ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات استان هابهسطح کارشناسی وعدم اختصا ص پست هايسازمانی

موردنیازولزوم اجراي تبصره ذیل بند” ج“ماده 6 آئین نامه ارزیابی عملکرد ( موضوعبازنگريدر

ساختار واحدهاي ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات).

7 بلااثرشدن سیستم نظارتی راهنمایان آموزشی بهجهتتغییرات مکرردرنوع پست آنان وبهناچارحذفشدناجباري

نیروهاي کارآمدازاین مجموعه.

8 عدمتعریف جایگاه نظارت وارزیابی در نظام مدیریتی سازمان ومناطق آموزش وپرورش وعدم بکارگیري نتایج

حاصل از ارزیابی ها در تصمیمات مدیریتی.

9 عدموجود پیشینهفعالیت ها در برنامه ریزي براي مجموعه بازرسی ومشکلات موجود درراستايتأمین منابع

جهتاجرايطرحها.

10کند بودن روند امور اداري در انجام هماهنگی هاي بین بخشی.

11احساس دخالت توسط سایر بخشهاي آموزش وپرورش از ورود بازرسی درحیطه آنان.

3

بمحدویت ها :

1 تأثیرپذیري مجموعه نظارت وبازرسی از مصوبات وبرنامه هاي حوزه هاي مختلف وعدم هماهنگی لازم دراین زمینه.

2 وجود بیشتر انتظارات برخوردي از مجموعه بازرسی تا تشویقی.

3 عدم تلقی نظارت و بازرسی بعنوان یک فعالیت عادي ویکی از کارکردهاي اصلی و مهم درمدیریت.

4 محدویت منابع مورد نیاز براي پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی روزافزون از نظارت وبازرسی.

5 کمبود ظرفیت هاي لازم براي بهرمندي از نظارت هاي مردمی.

6 عدم استفاده ازیک الگو ومدل علمی درنظارت وارزیابی ها کهموجبایجاد روحیه جزءنگري بجاي کلان نگري در

امورشدهاست.

7 عدم انجام مطالعات مشخص در زمینه ضرورت وروشهاي نظارتی ازدیدگاه اسلام.

ج فرصتها :

1 اتخاذ مواضع صریح وشفاف مقام عالی وزارت ومدیرکل دفترارزیابی عملکرد ورئیس سازمان آموزش وپرورش

استان در خصوص ترمیم جایگاه مقوله نظارت وبازرسی.

2 تاکید مسئولین براي بهرهگیري از آموزه هاي دین مبین اسلام درانجام رسالت نظارت وبازرسی.

3 آمادگی شوراي تحقیقات استان براي تصویب موضوعاتی که واحداریابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات به عنوان

اولویت پژوهشی پیشنهاد می کند

« عمومی واختصاصی » 4 تأکید سازمان مدیریت برنامه ریزي و وزارت آموزش وپرورش درارزیابی دستگاهها درابعاد

وبرگزاري جشنواره سالانه شهید رجایی.

5 تأکید رئیس سازمان ومصوبات شوراي معاونین درراستاي استفاده بهینه ازنتایج ارزیابی عملکرد وپرداختن به

تحلیل نتایج آن واستفاده براي اصلاح برنامه هاي جدید.

4

دقابلیت ها( قوتها ) :

1وجود پست کارشناسی مستقل درمناطقآموزشوپرورش.

2 استفاده نسبی از رایانه توسط کارشناسی هاي ارزیابی عملکردمناطق آموزش و پرورش استان.

3وجودانگیزش برايیادگیري وهمگامی باتحولات در اکثر نیروها.

4وجود تعهد وتدین درعموم نیروهاي موجود.

5برخورداري واحد ارزیابی عملکرد استان ازتوانانتشارخبرنامه علمی ،آموزشی درزمینه مطالب تخصصی

حوزهکاري.

6باورمثبتبسیاري از مدیران درسطوح مختلف آموزش وپرورش استانبرضرورتاعمالنظارتبر فعالیت

هاوبرنامههاوارزیابی نتایج آنها.

5

مهم نیست که ما در کجا هستیم

بلکهمهمآناستکه

در کدام جهت حرکت می کنیم.

فصلدوم

الزامات و اقدامات مورد نیاز جهت تحقق

اهداف توسعه نظام بازرسی ، ارزیابی

عملکردوپاسخگویی به شکایات

الفتأمین منابع مالی وتجهیز امکانات :

1 اختصا صوابلاغ اعتبارات مشخص براي فعالیتهاي واحدارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات در آموزش

وپرورشاستان ( درسطحسازمانومناطق).

2 تقویت امکانات سخت افزاري ،نرمافزاريو ... موردنیاز براي مجموعه بازرسی استان.

بتأمین وآموزش نیروي انسانی :

1 پیش بینی واجراي دوره هاي آموزشی تخصصی براي نیروهاي شاغل در مجموعه بازرسی استان.

2مشخص وقانون مند نمودن نحوه رفع کمبودهاي مجموعه بازرسی استان درزمینه منابع انسانی متناسببا

مأموریت ها وشرح وظایف محوله درآموزش وپرورش استان.

3لزوم ایجادتعادل وتوازن میان آموزشهاي مورد نیاز نیروهاي نظارتی وبرنامه هاي ارائه شده.

جزمینه سازي فرهنگی واصلاح نگرش ها :

موفقیت برنامه هاي توسعه نظام بازرسی آموزش وپرورش استان نیازمند یک اراده جمعی است بنابراین براي

تحققاهدافوبرنامه هاي طراحی شده علاوه برنیروهاي شاغل در مجموعه بازرسی ضروري است مسئولین

وکارشناسانسازمان،مدیران ورؤساي آموزش وپرورش مناطق،مدیران ومعلمان مدارس ،توده مردم خدمات

گیرنده ازآموزش وپرورش استانوارگانهاي نظارتی برون سازمانی موجود در استان در همسویی براي تحقق

راهبردهايمحورينقشاساسی ایفا نمایند.

دراین راستا اصلاح باورهاي مسئولین سطوح مختلف آموزش وپرورش استان ومراجع سیاست گذارومبادي

توزیع وتخصیص منابع ونگرش مجموعه هایی که مورد نظارت وبازرسی واقع می شوند نسبت به نظام بازرسی

بعنوان ” کارکرد اصلی مدیریت“ واهتمام لازم در بکار گیري نتایج حاصل از ارزیابی ها درتصمیمات مدیریتی

7

وپرداختن به زمینه هاي بهبودمی تواندتضمین کننده موفقیت برنامه هاي توسعه نظام بازرسی در آموزش و

پرورشاستانباشد. دراین زمینه نیز مقولات زیر ، به عنوان مسائل اساسی پیش روي ما،جايتأملدارند :

1 چه کسی تعیین کند که ” چه چیزي باید مورد نظارت قرار بگیرد “ ؟

2 آیا فعالیت هاي نظارتی باید از یک ” برنامهجامع “ تبعیت کند؟

3 روش هاي ایجادوتقویت ” فرهنگ نظارت وبازرسیمبتنی برآموزه هاي دینی“در

آموزشوپرورشکدامند؟

4 روشهاي پاسخگویی مؤثرکه موجب ” افزایش رضایت مردم“گردد،کدامند؟

5 پاسخگویی ”سریع،مسئولانه وعادلانه “چگونه میسر خواهد شد؟

6 چگونهمی توان آنچهراکه ” باید مورد نظارت واقع شود “ تبیین نمود؟

7 ” اولویت هاي“ نظام نظارت وبازرسی،ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات کدامند؟

8 چگونه می توان ضمن ایجاد هماهنگی بین نهادهاي نظارتی ، ” انجامامورموازي“راکاهشداد؟

9 بازرسی ها چگونه می توانند منجر به ”کشفمفاسدادراي “شوند؟

10 چگونه می توان “مدلسرآمدي “رادرآموزشوپرورشاستاناجرانمود؟

8

د پیش بینی نظام نظارتی اجراي برنامهها :

نظامموردنیاز براي اعمال نظارت برفرایند اجراي برنامه هادرحوزههايمختلفآموزشوپرورشاستانو

ارزیابی نتایج حاصل از اجراي آن ، مبتنی برانجاماقداماتزیرمی باشد که لازماستنسبتبهاستقرارو

عملیاتی نمودن آن در سطوح مختلف سازمان ومناطق آموزش وپرورش اقدام شود :

1 فعالشدن ”کمیته نظارت وارزیابی برنامه ها “درسطوحسازمانومناطق.

2 بهره گیري بیشتر از ”قابلیت هاي واحد ارزیابی عملکرد “ براساس اهداف سند ملی توسعه آموزش و

پرورشاستاندربرنامهپنجسالهچهارم.

3 تبیین ”مبانی،شاخ صها،ضوابطوموارد “ ارزیابیعملکرد.

9

یک مقصد است. « هدف »

وقتی آن را بشناسیم

می توانیم مسیر حرکت را انتخاب کنیم.

فصلسوم

اهداف کلی برنامه توسعه نظام بازرسی و ...

نمایه برنامه هاي 5ساله کارشناسی ارزیابی

عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان

اهداف كلي:

الف ساماندهی اجراي وظایف ومأموریتهاي واحدارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

براساس برنامه سالانه

ب تقویت و تحکیم ”فرهنگ بازرسی مبتنی برآموزه هاي دین مبین اسلام“وارتقاء کیفیت

نظامنظارت وبازرسی هدایت گر وهمسو با اهداف ارزیابی عملکرد

ج بهبود نظام پاسخگویی به شکایات(سریع،مسئولانه،عادلانه)

د تبیین مبانی اجرایی ارزیابی عملکرد ومدل تعالی سازمانی

ه ارتقاء کیفیت جلسات شوراي معاونین

وارتقاءسطحدانشومهارتهاي شغلی کارشناسان بازرسی آموزش وپرورش استان

11

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان

عنوان برنامه :الف .ساماندهی اجراي وظایف ومأموریت هاي واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات بر

اساس برنامه سالانه

هدف

الف طراحی یک برنامه کوتاه مدت براي واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ب توصیف، پیگیري ورسیدن به اهداف ومقاصد براساس یک شیوه مطلوب با ذکرجزئیات

ج ارائه پاسخی معین به سئوالات ( به چه می خواهیم برسیم،تاچه زمانی باید برسیم،به چه

طریق باید برسیم،چه کسی مسؤول است،چه منابع فیزیکی ،مالی وانسانی مورد نیاز است؟)

ضرورت الف تبیین چارچوب مشخ ص براي انجام فعالیتها

ب تبیین اهداف

ج-خروج از وضعیت انجام فعالیتها بصورت روزمرگی وبدون طرح

استنادات هدایت کلیه فعالیتها درسطح بین المللی،کشوري واستانی درقالب برنامه ( ازجمله چشم اندازبیست

ساله کشور،سیاست هاي کلی نظام،برنامه توسعه چهارم،سند ملی،سند پنج ساله استان ها،نظام

برنامه ریزي آموزش وپرورش)

توصیف وضع

موجود

دوبرنامه سالانه توسط واحد ارزیابی عملکرد درسالهاي قبل طراحی واجرا شده است وتنظیم

برنامهپنجسالهدردستاقداماست.

توصیف هدف

نتایج مورد انتظار واحدارزیابی عملکرد وکارشناسیهاي مرتبط در مناطق تابعه برنامه سالانه تولید نمایند.

حوزهاجرا واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان آموزش وپرورش استان قزوین

مجري کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مخاطبان کارشناسان ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان ومناطق تابعه

85- شرحاجرا کلیه فعالیتهاي مربوط به واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات درسال تحصیلی 86

براساس طرح هاي پیش بینی شده در این برنامه سالانه انجام خواهد شد . وتنظیم برنامه سالانه

دردستورکارکارشناسیهاي ارزیابی عملکرد مناطق تابعه سازمان نیزقرار خواهد گرفت.

روشاجرا

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ارزش

یابی

روش ارزشیابی تهیه گزارش عملکر د هرسال تحصیلی وارزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در این

برنامه

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هر سال درمقایسه با اهداف برنامه

منابع تأمین اعتبار مورد نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

1 تجربهاجرايبرنامه

سالانه در دو سال اخیر

2 وجود انگیزش دریادگیري

وهمگامی باتحولات در اکثر

نیروها.

کلیه نیروها نسبتبهانجام

وظایف و مأموریت هاي

محوله در قالب برنامه سالانه

کهموجبسهولت

دردستیابی به اهداف می

شود ، متعهد و پایبند گردند.

1 تأکید مدیرکل محترم

دفترارزیابی عملکرد

وپاسخگویی به شکایات

وزارتآ .پ ورئیس محترم

سازمان بر اهمیت برنامه

ریزي

1 عدموجودفرهنگکار

بابرنامهبصورتکاملدر

سیستم آموزش وپرورش

2 عدم تأمین اعتبارات مورد

نیاز

3 فراهم نبودن پیشینه

ومطالعاتمشخصانجام

شده براي برنامه ریزي در

حوزه نظارت وبازرسی

12

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان

عنوان برنامه :ب.تقویت و تحکیم ” فرهنگ بازرسی مبتنی برآموزه هاي دین مبین اسلام“وارتقاء کیفیت نظام

نظارت وبازرسی هدایت گر وهمسو با اهداف ارزیابی عملکرد

هدف الف تبیین جایگاه و اهمیت نظارت وبازرسی درمدیریت از نظر دین مبین اسلام

ب تلاش در جهت اینکه بازرسی یکی از کارکردهاي اصلی مدیران درآموزش وپرورش استان

تلقی گردد وامري عادي جلوه کند( فرهنگ سازي واصلاح نگرشها نسبت به نظارت وبازرسی)

جآمادهنمودن زمینه هاي علمی لازم در سیستم مدیریت آموزش وپرورش استان براي اجراي

مدلهاي ارزیابی عملکرد(سرآمديسازمانها).

ضرورت الف- نظارت وبازرسی مورد تأکید معصومین ( ع)در باب مدیریت است.

ب- یکی ازحلقه هاي اصلی فرایند مدیریت کنترل ونظارت می باشد.

استنادات نهج ا لبلاغه سند ملی توسعه آموزش وپرورش در برنامه پنج ساله چهارم نظریه هاي علمی

مدیریتی

توصیف وضع

موجود

الف درحال حاضر درحوزه نظري رویکرد اسلام نسبت به نظارت وبازرسی مورد وقوف و

تأیید کلیه نیروها می باشد ، اما در حوزه عمل به دستورات وآموزه هاي اسلامی در این باب ، با

نیاز به برنامه ریزي هاي مستمروکاربردي مواجه می باشیم.

ب مقدمات انجام نظارتهاي علمی ( ازقبیل تصویب واجراي شاخص هاي سطح مدرسه

درواحدهاي آموزشی استان ،استفاده از دفتر مشاهدات وانجام تحلیل هاي توصیفی، کمی از

توصیف .

فراهمشدهاست )

بازدیدها

الف عنایت ویژه نسبت به اهمیت واجراي نظارت وبازرسی براساس اعتقادات دینی درنزد همه دانتظار نتایج مور هدف

مدیران از سطح مدارس تا سازمان بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

ب بازرسی ها موجبات کشف فساد اداري را فراهم آورند.

ج فرهنگ نظارت پذیري نزد مدیران اجرایی تقویت شده و تحکیم یابد.

د گزارشهاي نظارتی تخصصی درخصوص میزان تطابق عملیات انجام شده بابرنامه هاي پیش

بینی شده براي مدیران اجرایی آموزش وپرورش استان تهیه و تدوین گردد.

حوزهاجرا آموزش وپرورش استان قزوین

مجري واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مخاطبان مدیران اجرایی آموزش وپرورش از سطح مدارس تا سازمان

شرحاجرا الف انجام مطالعات لازم در منابع ومتون اسلامی در خصوص ( نظارت وبازرسی در آموزه

هاي دینی ) از طریق ارائه پیشنهاد اولویت پژوهشی در همین موضوع به شوراي تحقیقات

سازمان وهمچنین فراخوان مقاله وانتشاریافته هاي این پژوهش ها ومطالعات در خبرنامه پیام ناظر.

ب نهادینه کردن استفاده از دفتر مشاهدات براي تنظیم گزارش بازدید ازمدارس توسط کلیه

افرادي که براي امورنظارت وبازرسی و…به واحدهاي آموزشی مراجعه می نمایند.

ج نهادینه کردن استفاده ازشاخص هاي ارزیاب ی عملکرد سطح واحد آموزشی توسط کلیه

افرادي که براي امورنظارت وبازرسی و…به مدارس مراجعه می نمایند.

د پیش بینی واجراي برنامه بازدید دوره اي ازمناطق استان درهر نیمسال تحصیلی

ه انجام بازدیدهاي موردي ازسیستم اداري آموزش وپرورش ومدارس استان

روشاجرا

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ارزشیابی

روش ارزشیابی تهیه گزارش عملکرد هرسال تحصیلی وارزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در این

برنامه

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هرسال تحصیلی درمقایسه با اهداف برنامه

13

ادامه :

منابع تأمین اعتبار مورد نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

1 وجود تعهد وتدین درعموم

مسئولین

2 وجودباوربرضرورتانجام

نظارت وبازرسی دربسیاري

ازمدیران سطوح مختلف

آموزشوپرورش

3 برخورداري واحد ارزیابی

عملکرداستانازتوان

انتشارخبرنامه علمی وآموزشی

درزمینه مطالب تخصصی حوزه

کاري

1 وجود بیشتر انتظارات

برخوردي از مجموعه بازرسی

تا تشویقی.

2 منابعمورد نیاز براي

پاسخگویی به تق اضاهاي

اجتماعی روزافزون از نظارت

وبازرسیفراهمگردد.

3 مطالعات مشخص در زمینه

ضرورت وروشهاي نظارتی

ازدیدگاه اسلامانجامشود.

4 تأثیرپذیري مجموعه نظارت

وبازرسی از مصوبات وبرنامه

هايحوزههايمختلفتعدیل

شدهوهماهنگی لازم دراین

زمینه به عمل آید.

5 ظرفیت هاي لازم براي بهر ه

مندي از نظارت هاي مردمی

فراهمشود.

6 با اتخاذ تدابیر مناسب از

بلااثر شدن سیستم نظارتی

راهنمایان آموزشی که ناشی

ازتغییراتمکرردرنوعپستآنها

بودهوسببحذفاجباري

نیروهاي کارآمدازاین مجموعه

گردیده است ، پیشگیري شود.

7 اصلاح باور مسئولان بخش

هايمختلفنسبتبهدخالت

ناشی ازورودمداخله

گربازرسی درحیطه کاريآنان

1 اتخاذ مواضع صریح وشفاف

مقام عالی وزارت ومدیرکل

دفترارزیابی عملکرد ورئیس

سازمانآموزشوپرورش

استاندرخصوصضرورت

ترمیم جایگاه مقوله نظارت

وبازرسی

2 تاکید مسئولین براي بهر ه

گیري ا ز آموزه هاي دین مبین

اسلام درانجام رسالت نظارت

وبازرسی

3 آمادگی شوراي تحقیقات

براي تصویب اجراي پروژه

هاي تحقیقی در مبانی نظارت

وبازرسی

1 نظارت وبازرسی هنوز

بعنوان یکی از کارکردهاي

اصلی ویک فعالیت عادي در

مدیریت تلقی نمی شود.

-2پیشرفت هاي شگرف

وروزافزوندرحوزههاي

مختلف علوم بشري وتأثیرآن

درتربیت دینی وهویت ملی

ونقش خانواده وپیدایش

نیازهاي مهارتی جدید شغلی

وشهروندي مبتنی برفناوري

اطلاعات وارتباطات

3 پیشرفت سریع علم مدیریت ،

فرسوده شدن سریع دانش

وعدم تغییر در محتواي

روشهاي نظارتی وپاسخگویی

وتوانایی هاي م هارتی نیروهاي

شاغل در این حوزه

4 گسترش امکانات ارتباطی در

جامعه وتأثیر پذیري نامطلوب

محیط هاي آموزشی از فرهنگ

هاي مخرب ووارداتی

5 عدمتناسبمهارتهاي

حرفه اي نیروهاي شاغل در

مجموعه بازرسی با نیازهاي

شغلی آنان

6 عدم وجود پیش ینهدربرنامه

ریزي درراستايمجموعه

بازرسی ومشکلات موجود در

راستاي تأمین منابع جهت

اجرايطرحها

7 عدم تعریف جایگاه نظارت

وارزیابی در نظام مدیریتی

سازمانومناطقآموزش

وپرورش وعدم بکارگیري نتایج

حاصل از ارزیابی ها در

تصمیمات مدیریتی

14

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات استان

عنوان برنامه :ج.بهبود نظام پاسخگویی به شکایات (سریع،مسئولانه،عادلانه)

اهداف

الف شناسایی موضوعات رایج در شکایات مردمی

ب پیشگیري از بروز شکایات( برنامه ریزي براي کاهش ورفع آسیب هاي تأثیر گذار برفراوانی

شکایات)

ج احقاق حقوق یا رفع شبهه شاکیان

د رفع تبیض وتظلمات اداري ، تربیتی وآموزشی

ه تقویت فرهنگ قانونمندي وحاکمیت قوانین، مقررات وضوابط

وگسترشعدالتوانضباطدرآموزشوپرورش

ز تأکیدبررعایت واحترام به حقوق قانونی افراد

ضرورت اجراي عدالت براي احقاق حقوق نیروهاي درون سازمانی وهمچنین حقوق مردم از سیستم

آموزشوپرورشاستان

استنادات دستورالعمل رسیدگی به شکایات

توصیف وضع موجود کلیه شکایات وارده در رایانه ثبت شده پس ازپ یگیري ، پاسخ کتبی به شاکیان داده می شود .

همچنین نسبت به تهیه وانتشارگزارش هاي تحلیلی (سه ماهه،شش ماهه، سالانه ) حولچهار

محور وسی موضوع به تفکیک مناطق آموزش وپرورش تابعه سازمان اقدام می گردد.

توصیف هدف

نتایج مورد انتظار پاسخگویی سریع،مسئولانه وعادلانه به شکایات مطروحه

حوزهاجرا واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان آموزش وپرورش استان قزوین و

کارشناسی هاي مرتبط در مناطق تابعه

مجري کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مخاطبان کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و کارشناسی هاي مرتبط در مناطق تابعه

شرحاجرا الف ثبت رایانه اي کلیه شکایات مکتوب وارده

ب پیگیري شکایات تلفنی شاکیان در قالب فرم شکایات مردمی

ج تحلیل شکایات با هدف اطلاع رسانی وشناسایی زمینه هاي بروزشکایات براي پیشگیري

روشاجرا

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ارزشیابی

روش ارزشیابی تهیه گزارش عملکرد هرسال تحصیلی وارزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در این برنامه

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هر سال تحصیلی درمقایسه با اهداف برنامه.

منابع تأمین اعتبار مور نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

1 وجودسیستم رایانه در واحد

وکارشناسی هاي ارزیابی

عملکردمناطق

2 بهره مندي از نتایج تجربه

چهارسالهتهیه گزارش هاي

تحلیلی شکایات

3 ضرورت کاربرد نتایج

گزارش هاي تحلیلی در راستاي

پیشگیري از بروز شکایات

مدنظرمسئولین قرارگرفته است.

1 روش هاي تهیه گزارش هاي

تحلیلی شکایات نیاز به بازنگري

دارد.

2 استفادهازاظهارنظرهاي

کارشناسی براي پاسخ گویی به

شکایات باید تقویت شود.

3 اطلاعات فنی و تخصصی

کارشناسان جدیدالانتصاب باید

تقویت و به روز آوري گردد.

1 تصویب یکی از سه موضوعی

که بیشترین آمار شکایات را

درطولچهارسالگذشتهبهخود

اختصاصدادهاستدرشوراي

تحقیقات ( بعنوان یک اولویت

( پژوهشی درسال 85

2 پاسخگویی دقیق وعادلانه به

شکایات مورد تأکید مسئولین

سازماناست.

1 حجم زیاد فعالیتها درواحد

وکارشناسی هاي ارزیابی

عملکردمناطق ومیزان شکایات

وارده.

2 عدمبرگزاريدورههاي

آموزشی تخصصی درزمینه

شکایات

15

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان

عنوان برنامه :د.تبیین مبانی اجرایی ارزیابی عملکرد ومدل تعالی سازمانی

هدف

الف نظامند نمودن فرایندها وبرنامه هاي عملیاتی آموزش وپرورش استان

ب تلاش در راستاي تحقق اهداف وافزایش کارایی واثربخشی

ج اطلاع رسانی از وضعیت آموزش وپرورش براساس شاخ ص هاي مشخص شده

د کمک به بهبود مستمر فعالیت هاوخدمات از طریق تبیین نقاط قوت وزمینه هاي قابل بهبود

وپیشنهاد انجام اقدامات اصلاحی

ه آشنایی مدیران آموزش وپرورش استان با مبانی نظري ومدل هاي ارزیابی عملکرد

ضرورت لزوم آشنایی مسئولین آموزش وپرورش با مقوله ارزیابی عملکرد به عنوان رویکردي علمی در

جهتسنجشوارزشگذاريوقضاوتدرخصوصعملکردقسمتهايمختلفآموزشوپروش

درسطوح مدرسه،اداره وسازمان براساس قوانین ومقرراتمصوب

استنادات الف سند چشم اندازبیست ساله کشور

ب سیاست هاي کلی نظام

جبرنامهتوسعهچهارم

د سند ملی،سند پنج ساله استانها

ه نظام برنامه ریزي آموزش وپرورش

و آئین نامه ارزیابی عملکرد

ز دستورالعمل ارزیابی دستگاهها درشاخص هاي عمومی واختصاصی

توصیف وضع

موجود

الف ازلحاظ نظري مفهومی کلی وغیر عملیاتی ازارزیابی عملکرددر ذهن مسئولین وجود دارد.

ب ازنظراجرایی نتایج بازدیدها ونظارت هاي سنتی حتی المقدور بصورت پروژه اي تحلیل می

شوند.

د آموزش وپرورش استان دربرش استانی در شاخص هاي عمومی واختصاصی ارزیا بی می

شود.

ه رویکرد تنظیم برنامه سالانه بطور نسبی درآموزش وپروش ازسطح مدارس تاسازمان

ایجادشده که زمینه هاي لازم براي ارزیابی برنامه ها را فراهم می نماید.

توصیف هدف

نتایج مورد انتظار الف راهنمایی مدیران اجرایی درجهت بهبود مدیریت براساس نتایج ارزیابی ها

بارتقاي توان پاسخگویی وشفافیت عملکرد مدیریت ها / اداراتآموزشوپرورش

ج ارائه نتایج ارزیابی به مسئولین سازمان به منظورآگاهی از عملکرد دستگاهها ( نقاطقوت

وزمینه هاي قابل بهبود)

د کمک به نظام مند نمودن فعالیت ها واقدامات مناطق از طریق ارائه باز خوردهاي نتا یج

ارزیابی عملکرد

ه اصلاح وتصحیح اهداف وبرنامه ها

حوزهاجرا واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان آموزش وپرورش استان قزوین

وکارشناسی هاي مرتبط در مناطق تابعه

مجري واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مخاطبان کارشناسانواحدارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وکارشناسی هاي مرتبط در مناطق

تابعه

روشاجرا

شرحاجرا الف هماهنگی باکمیسیون تحول اداري وشوراي معاونین سازمان درانجام ارزیابی عملکرد

سازمان درابعاداختصاصی وعمومی

ب تهیه گزارشات تحلیلی براساس نتایج حاصل ازارزیابی عملکرد سازمان درشاخصهاي

عمومی واختصاصی

ج طراحی برش منطقه اي شاخص هاي ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی واختصاصی براي

ارزیابی سطح مدیریت/ اداره

16

ادامه:

د استمرارارزیابی مدیران واحدهاي آموزشی براساس شاخص هاي تهیه شده براي سطح مدرسه

ه تشکیل جلسات توجیهی براي آشنایی مسئولین با مدل سرآمدي واجراي پروژه هاي خودارزیابی

EFQM براساس مفاهیم مدل

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ارزشیابی

روش ارزشیابی تهیه گزارش عملکرد هرسال تحصیلی وا رزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه

عملیاتی همان سال

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هر سال تحصیلی درمقایسه با اهداف برنامه

منابع تأمین اعتبار مور نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

1 در 2 سال اخیرشاخص هاي

سطح واحد آموزشی طراحی و

درنظارتبرعملکردمدارس

استان کاربري یافته است.

2 عملکردسازماندرابعاد

عمومی واختصاصی دردوسال

اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته

است.

3 مطالعات لازم دررابطهبا

مدل سرآمدي در واحدارزیابی

عملکرداستانانجامشدهاست.

1 رونداموراداريدرانجام

هماهنگی هاي بین بخشی

تسهیل و تسریع شود.

2 با توجه به تغییروتحولات

مدیریتی وانتصاب کارشناسان

جدید ، دوره هاي آموزشی لازم

براي تقویت مهارت هاي

تخصصی آنها پیش بینی واجرا

گردد.

1 تأکید سازمان مدیریت

وبرنامه ریزي ووزارت آموزش

وپرورش برارزیابی دستگاهها

درابعاد عمومی واختصاصی

وبرگزاري جشنواره سالانه

شهید رجایی

2 تأکید رئیس سازمان

ومصوبات شوراي معاونین

درراستاي استفاده ازنتایج

ارزیابی عملکرد وپرداختن به

تحلیل نتایج آن واستفاده براي

اصلاح برنامه هاي جدید

1 عدم وجود پیشینه دربرنامه

ریزي براي مجموعه بازرسی

ومشکلات موجود براي تأمین

منابعجهتاجرايطرحها.

2 پیشرفت سریع وروزافزون

علم مدیریت ، فرسودهشدن

سریع دانش وعدم تغییر در

محتواي روشهاي نظارتی

وپاسخگویی وتوانمنديهاي

مهارتی نی روهاي شاغل در این

حوزه.

3 تنزل اداره ارزیابی

عملکردوپاسخگویی به شکایات

استانهابهسطحکارشناسی

وعدماختصاصپستهاي

سازمانی موردنیازولزوم اجراي

تبصره ذیل بند ” ج“ماده 6 آئین

نامه ارزیابی عملکرد ( موضوع

بازنگريدرساختارواحدهاي

ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به

شکایات).

17

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات

عنوان برنامه :ه..ارتقاء کیفیت جلسات شوراي معاونین

هدف الف تشکی ل منظم جلسات شوراي معاونین سازمان ومناطق براساس دستورکارکارشناسی

شده.

ب تلاش در افزایش کیفیت وکمیت مصوبات این شورا به گونه اي که پاسخگوي انتظارات

سیستم اداري سازمان وادارات ازشوراي معاونین باشد.

ضرورت شوراي معاونین یکی از مراجع تصمیم گیر درسازمان آموزش وپرورش ومناطق تابعه می

باشدکه کیفیت بخشی به آن دربهبود کیفیت اجراي امور در آموزش وپرورش استان مؤثر

خواهدبود.

استنادات شرح وظایف کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

توصیف وضع

موجود

هم اکنون جلسات شوراي معاونین بطور هفته اي یکبارتشکی لشدهوحدود 40 %ازدستورکاربه

% تصمیم گیري در حوزه مسائل وموارد جدید موردابتلاء آموزش وپرورش استان بوده و 60

نیز به بررسی واتخاذ تصمیم در امور جاري اختصاص دارد.

توصیف هدف

نتایج مورد انتظار الف افزایش کیفیت واجرایی بودن مصوبات شوراي معاونین

ب کاهش سهم بررسی ام ور جاري در دستور جلسات وپرداختن به تصمیم گیري در خصوص

طرحها وبرنامه هایی که قبل از طرح درشورا ، در حوزه معاونت هاي سازمان مورد بررسی

کارشناسی قرار گرفته است.

ج پیگیري اجراي مصوبات شوراي معاونین بصورت منظم

حوزهاجرا شوراي معاونین سازمان ومناطق

مجري واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

مخاطبان کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وکارشناسی هاي مرتبط در مناطق

تابعه

شرحاجرا الف بررسی کارشناسی لازم براي انتخاب دستورکار شوراي معاونین

ب ابلاغ مکتوب مصوبات به کلیه مسئولین اجرایی هر مصوبه واخذ گزارش عملکرد

ج گزارش گیري از مصوبات شوراي معاونین مناطق وارسال براي استفاده به رئیس ومعاونین

سازمان

روشاجرا

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ارزشیابی

روش ارزشیابی تهیه گزار ش عملکرد هرسال تحصیلی وارزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه

عملیاتی همان سال

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هر یال تحصیلی درمقایسه با اهداف برنامه

منابع تأمین اعتبار مور نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

جلسات شوراي معاونین به

طور منظم تشکیل واعضاي این

شورابصورتفعالدربحث

وبررسی هاي مرتبط با دستور

کار مشارکت می نمایند.

1 لزوم توجه بیشتر نسبت به

تصویب فعالیت هایی که قابلی ت

اجرایی داشته باشد

2 گزارشنحوهاجراي

مصوباتبصورتمستمربه

شوراارائهگردد.

حسن توجه و رویکرد مثبت

رئیس سازمان واعضاء شوراي

معاونین نسبت به ارتقاء کیفیت

تشکیل جلسات شوراي معاونین -------------------

18

نمایه برنامه 5 ساله کارشناسی ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات

عنوان برنامه :و.ارتقاء سطح دانش ومهارتهاي شغلی نیروهاي شاغل درمجموعه بازرسی آموزش وپرورش

استان

هدف الف ارتقاء سطح دانش واطلاعا ت تخصصی نیروهاي شاغل در بازرسی براي کیفیت بخشی

درانجامامورمحوله

ب آشنایی با فنون علمی وجدید ارزیابی ونظارت

ضرورت با توجه به پیشرفت سریع وروزافزون علم مدیریت، به روزنمودن دانش ومهارتهاي شغلی

نیروها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

استنادات اصول ومبانی مدیریت

توصیف وضع

موجود

هم اکنون بعلت عدم پیش بینی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت با موضوعات تخصصی براي

کارشناسان بازرسی وراهنمایان آموزشی امکان ارائه آموزشهاي منظم وجود ندارد ودر حد

انتقال اطلاعات شغلی وامورجاري صرفاً در نشست ها وکارگروه هاي فصلی مطرح ونیز

ازطریق انتشار خبرنامه پیام ناظرانجام می شود.

توصیف هدف

نتایج مورد انتظار الف آشنایی کارشناسان وراهنمایان آموزشی با مبانی علمی نظارت وبازرسی ، ارزیابی

عملکرد ، مدلهاي سرآمدي ، فنون پاسخگویی به شکایات ، انجام کار پروژه اي ، روش هاي

مستند کردن فعالیتها

ب توانایی نظارت از طریق رایانه واستفاده بهینه از امکانات شبکه اینترنت

ج آشنایی با مبانی نظارت وبازرسی از نظر اسلام

د آشنایی با شیوه هاي نوین نظارتی

حوزهاجرا آموزش وپرورش استان قزوین

مجري واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات.

مخاطبان کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات وکارشناسی هاي مرتبط در مناطق

تابعه وراهنمایان آموزشی

شرحاجرا الف تلاش در تصویب دوره هاي متناسب براي کارشناسان بازرسی وراهنمایان آموزشی

ب تشکیل نشستها وکارگروههاي تخصصی

روشاجرا

زماناجرا ازسال 84تاسال 88

ارزشیاب کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

ارزشیابی

روش ارزشیابی تهیه گزارش عملکرد هرسال تحصیلی وارزیابی میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه

عملیاتی همان سال

ناظر کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

نظارت

روشنظارت تحلیل نتایج عملکرد هر سال تحصیلی درمقایسه با اهداف برنامه.

منابع تأمین اعتبار مور نیاز اعتباراتسازمان

شرایط اجرا:

نقاطقوت زمینه هاي قابل بهبود فرصتها تهدیدها

1 امکان تشکیل نشستهاي

فصلی وکارگروهاي قطبی در

مناطقتابعهسازمان

2 انتشارخبرنامه علمی ،

« پیام ناظر » آموزشی

1 سمیناراستانی باید بصورت

ماهانه تشکیل شود.

2 زمینه مساعد براي

« پیام ناظر » انتشارخبرنامه

بصورتماهانهفراهمگردد.

رویکرد مثبت مسئولین سازمان

درخصوص ضرورتآموزش

نیروها

عدم تصویب دوره هاي

تخصصی آموزش ضمن خدمت

براي نیروهاي شا غل

درمجموعه نظارت و بازرسی

19

[ ] [ ] [ zarifi ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

باعث افتخار بنده است که شما هم از شرکای فکریم باشید.
امکانات وب
شروع از 13/5/92